Adoracja. I czwartek miesiąca lipca 2019 g. 18.00

 

Pieśń na wystawienie N.S: „ Witam Cię witam”…

Modlitwa  za kapłanów, osoby konsekrowane oraz o nowe powołania duchowne, to spłata długu względem nich. Jest ona obowiązkiem każdego katolika. Im więcej niewiara i niewierność prześladuje kapłanów i osoby zakonne, tym usilniej wierni powinni przez modlitwę i ofiarę wypraszać dla nich błogosławieństwo Boże. Im większa odpowiedzialność spoczywa na kimś w Kościele, tym gorliwiej inni powinni spieszyć z pomocą. Za wielkie jest zadanie kapłanów, urząd za święty, praca za trudna, by mogli sami temu podołać. Modlitwa świeckich i ich ofiara jest więc niezbędna, o ile kapłani mają być dobrymi kapłanami na wzór Chrystusa.  „Bóg na niebie i my na ziemi niczego goręcej nie pragniemy jak ofiary i modlitwy za kapłanów, powiedział Pius XI. Prośmy Boga zatem  o świętych kapłanów! Gdy takich mieć będziemy, wszystko mieć będziemy. Dlatego witamy Cię Jezu w Najświętszym Sakramencie. Klękamy przed Tobą największy i wieczny kapłanie. „Proście zatem Pana żniwa, żeby posłał robotników na swoje żniwo”. Módlmy się wszyscy w jedności z Najświętszą Panną, mając ufność w jej wstawiennictwo. Módlmy się, aby święte tajemnice Chrystusa Zmartwychwstałego i Ducha Pocieszyciela oświeciły wiele osób ofiarnych, zdecydowanych służyć Kościołowi z największą gotowością. Módlmy się za pasterzy oraz ich współpracowników, ażeby znaleźli odpowiednie słowa, ukazując wiernym orędzie o życiu kapłańskim oraz Bogu poświęconym. Módlmy się, aby we wszystkich środowiskach Kościoła wierni wierzyli z odnowionym zapałem w ewangeliczny ideał kapłana całkowicie oddanego budowaniu Królestwa Bożego i wspierali te powołania odważnie i wspaniałomyślnie. Módlmy się za młodych, do których Pan kieruje swoje wezwanie do pójścia za Nim w sposób bardziej doskonały, ażeby rzeczy tego świata nie odwróciły ich, lecz żeby otworzyły ich serca na przyjacielski głos, który ich wzywa.

Oddajmy się miłości Boga prosząc we wszystkich intencjach rozważając słowa litanii do Najdroższej Krwi Jezusa:

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.

Chryste, usłysz nas.      Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże,    zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże,          zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże,    zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże,   zmiłuj się nad nami.

Krwi Chrystusa, Jednorodzonego Syna Ojca Przedwiecznego,            wybaw nas.

Krwi Chrystusa, wcielonego Słowa Bożego,    wybaw nas.

Krwi Chrystusa, nowego i wiecznego Przymierza,        wybaw nas.

Krwi Chrystusa, przy konaniu w Ogrójcu spływająca na ziemię,          wybaw nas.

Krwi Chrystusa, tryskająca przy biczowaniu,   wybaw nas.

Krwi Chrystusa, brocząca spod cierniowej korony,     wybaw nas.

Krwi Chrystusa, przelana na krzyżu,    wybaw nas.

Krwi Chrystusa, zapłato naszego zbawienia,    wybaw nas.

Krwi Chrystusa, bez której nie ma przebaczenia,         wybaw nas.

Krwi Chrystusa, która poisz i oczyszczasz dusze w Eucharystii,           wybaw nas.

Krwi Chrystusa, zdroju miłosierdzia,    wybaw nas.

Krwi Chrystusa, zwyciężająca złe duchy,         wybaw nas.

Krwi Chrystusa, męstwo Męczenników,          wybaw nas.

Krwi Chrystusa, mocy Wyznawców,   wybaw nas.

Krwi Chrystusa, rodząca Dziewice,     wybaw nas.

Krwi Chrystusa, ostojo zagrożonych,   wybaw nas.

Krwi Chrystusa, ochłodo pracujących,            wybaw nas.

Krwi Chrystusa, pociecho płaczących,             wybaw nas.

Krwi Chrystusa, nadziejo pokutujących,          wybaw nas.

Krwi Chrystusa, otucho umierających,             wybaw nas.

Krwi Chrystusa, pokoju i słodyczy serc naszych,         wybaw nas.

Krwi Chrystusa, zadatku życia wiecznego,       wybaw nas.

Krwi Chrystusa, wybawienie dusz z otchłani czyśćcowej,        wybaw nas.

Krwi Chrystusa, wszelkiej chwały i czci najgodniejsza,            wybaw nas.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,   przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,   wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,   zmiłuj się nad nami.

K. Odkupiłeś nas, Panie, Krwią swoją.

W. I uczyniłeś nas królestwem Boga naszego.

Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, Ty Jednorodzonego Syna swego ustanowiłeś Odkupicielem świata i Krwią Jego dałeś się przebłagać, † daj nam, prosimy, godnie czcić zapłatę naszego zbawienia i dzięki niej doznawać obrony od zła doczesnego na ziemi, * abyśmy wiekuistym szczęściem radowali się w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 PIEŚŃ: „Pobłogosław Jezu drogi…”

Błogosławieństwo

PIEŚŃ: „Chwała i dziękczynienie…”

PIEŚŃ NA ZAKOŃCZENIE: „Idźcie na cały świat i nauczajcie…”

 

 

                                                                                         opracował: Ks. Mariusz