SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

Postanowienia:
1.    Zgłoszenie zamiaru zawarcia sakramentu małżeństwa należy dokonać minimum na trzy miesiące przed planowanym terminem ślubu. Jest to pierwsza rozmowa z duszpasterzem w celu ustalenia daty ślubu, przedstawienia wymaganych dokumentów potrzebnych do spisania protokółu przedślubnego oraz ustalenie daty jego sporządzenia.
2.    Dla ślubu konkordatowego wymagane jest zaświadczenie z USC stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (należy przynieść dokument z USC)
3.    Pozostałe Dokumenty:
o    zaświadczenia: udziału w spotkaniach przedmałżeńskich
o    dowody osobiste narzeczonych
o    świadectwo chrztu oraz bierzmowania
o    ostatnie świadectwo z katechizacji
o    dane świadków sakramentu małżeństwa (imię i nazwisko, dokładny adres zamieszkania, numer i seria dowodu osobistego)
4.    Jeśli chrzest narzeczonych był w innej parafii należy dostarczyć aktualną metrykę chrztu (data wystawienia nie dłuższa niż trzy miesiące)
5.    Druga rozmowa z duszpasterzem odbywa się w terminie wcześniej uzgodnionym
i dotyczy sporządzenia protokołu przedślubnego oraz ustalenia daty wygłoszenia zapowiedzi.
6.    Trzecia rozmowa odbywa się na tydzień przed ślubem w celu omówienie ceremonii sakramentu małżeństwa